CENTRO CHEGA! ORGANIZA ENKONTRU HO PROFESÓR/A HODI DISKUTE PROGRAMA TRANZMISAUN MEMÓRIA INTERJERASIONÁL.

Dili, loron 27 Marsu 2019, Centro Nacional Chega! I.P liu husi Unidade Edukasaun organiza enkontru ida ho profesór/a sira hodi diskute kle’an liu kona ba programa Tranzmisaun Memória interjerasional, iha eskritóriu Centro Chega! eis Komarka Balide.
 
Enkontru ida ne’e partisipa husi Diretór Ezekutivu Centro Nacional Chega! (Centro Chega!) hodi halo esplikasaun breve kona ba objetivu husi programa tranzmisaun memória interjenerasional. Iha Diretór Hugo nia esplikasaun breve nia hatetenkatak objetivu fundamental husi programa ida ne’e mak: Asegura prezervasaun memória pasadu husi ema bain-bain sira liu husi meius halo dokumentasaun kona be memória pasadu, liu husi dokumentasaun husi estudante sira ho forma hakerek ka halo gravasaun ba inan aman nia istória pasadu liga ho sira nia kontribuisaun ba luta libertasaun.
 
Diretór Hugo subliña katak dokumentasaun sira ne’e hanesan informasaun inísiu ne’ebé sai baze ba peskizadór sira hodi halo peskiza kle’an liu tan ba eventu sira tuir informasaun inísiu ne’ebé iha ona. Iha biban ida ne’e diretór mós informa katak to’o agora seidauk iha publikasaun ruma liga ho eventu ka masakre sira ne’ebé akontese iha pasadu, tanba ne’e importante loss programa ida ne’e ba ita nia foin sa’e sira.
 
Antes remata nia esplikasaun, Diretór Hugo hateten katak tinan ida ne’e Centro Chega! planeia ona sei halo publikasaun rua ba kompilasaun istória ne’ebé mak estudante sira hakerek no sei manda mai Centro Chega!
 
Iha enkontru ne’e ida ne’e, iha mós aprezentasaun husi Koordenadór Unidade Edukasaun no formasaun Sr. Vicente Maia kona ba metodolojia ba hakerek istória inan aman sira nian, no hafoin aprezentasaun iha diskusaun ne’ebé ativu loss husi profesór/a sira ne’ebé marka prezensa.