ENKONTRU PARSERIA BA PROSESU PESKIZA KOMUNIDADE IDA ISTÓRIA IDA.

Ohin, loron 18 Fevereiru 2019, Centro Nacional Chega! liu husi Unidade Peskiza no Dokumentasaun Istóriku halo enkontru ho parseiru, liu-liu ho Dosente sira husi Univesidade sira hodi introdúz oinsá mak rekolla no dokumenta istória sira iha pasadu.
Objetivu husi enkontru ne’e mak, diskute no tau hanoin hamutuk ba prosesu peskiza no hakerek istória komunidade no define papél husi parseriu akademiku sira hodi kontribui ba prosesu peskiza no hakerek istória rasik. Alende ne’e, atu Xefe Departamentu Siénsia Sosiál sira husi Universidade sira bele identifika nia estudante sira ne’ebé bele hakerek monografia istória rezisténsia nian.

Asaun reál ne’ebé Centro Chega! sei halo hamutuk ho parseiru sira mak fasilita entidade sira ne’e hodi formula métodu hakerek istória komunidade, no fó formasaun ba ekipa peskiza komunidade sira no universitáriu atu bele partisipa iha prosesu peskiza no hakerek istória kona-ba partisipasaun komunidade sira nian iha prosesu luta ba libertasaun nasionál.
Enkontru ne’e hala’o iha Salaun Konferénsia Centro Chega! Antigo Comaraca Balide – Dili ne'ebe partisipa dosente sira husi Universidade Nasional Timor Lorosa’e (UNTL), Universidade Dili (UNDIL) no Universidade da Paz (UNPAZ).